Tiggeri är ett evigt problem, särskilt i i huvudstaden där ett »straffbart tiggeri, i det månge vanartige såväl kvinns- som manspersoner, oansett de till lemmar friske äro, endast. av lättja och självsvåld slå sig till tiggeri och under sken av fattigdom skyla sitt okynne samt allehanda laster». För att äntligen få dem till något arbete, varmed ’slike vanartige, friske och före’ tiggare dels måge späkas, dels ock förtjäna sitt uppehälle», fann Kungl. Maj:t år 1698 i nåder för gott att i Stockholm låta inrätta ett rasphus för manliga lösdrivare och ett spinnhus för lösa kvinnor. I rasphuset skulle »såväl ovanbemälte vanartige tiggare som andre osedlige barn och tjänstpojkar, de där, på föregående åtvarningar, ingen bättring vilja låta påskina, straffas med arbete uti raspandet av allehanda brisillieträ, som till färgstoffer brukas». Och i spinnhuset skulle allehanda vanartige, före [ motsatsen till vanföra] och starke kvinnspersoner under en tjänlig uppsikt tillhållas att göra dageligen sitt arbete med lins beredande, häcklande och spinnande». Men när dylikt arbete tröt, skulle hjonen, både de manliga och de kvinnliga, sysselsättas med diverse grovarbete. Bland annat borde de minst två gånger i veckan »all orenlighet på gatorne, torgen och broar sammansopa och bortföra.”

Ett av de värsta jobben för osedliga kvinnor som spärrats in i spinnhuset var att tömma dassen i husen. I gamla stan låg ofta torrdassen på vinden. Långt in på 1700-talet kunde dessa kvinnor synas två och två komma ner för trapporna i husen med skvälpande kärl på stänger. De tömdes i det s k flugmötet, ett av plank inhängnat område i vattnet ungefär där Gamla stans tunnelbanestation ligger idag.

Lantliga idyllen Kungsholmen, med ett förnämt lantligt residens med formell trädgård. I bakgrunden Norrmalm, eller Norra förstaden som den hette då. Den stora vattenytan har idag krympt till den smala Klarastrandskanalen.
Lantliga idyllen Kungsholmen, med ett förnämt lantligt residens med formell trädgård. I bakgrunden Norrmalm, eller Norra förstaden som den hette då. Den stora vattenytan har idag krympt till den smala Klarastrandskanalen. Längst upp till vänster på bilden från Dahlbergs Suecia syns en stor tung byggnad: Spinnhuset.

Men långt senare år 1783 fortsätter klagan över tiggarna. De ska sättas på spinnhuset och arbeta!

Huvudstaden översvämmas av tiggare. Som en myckenhet lösa personer och däribland fabriksarbetare och spinnerskor företagit sig det grova självsvåld att icke allenast på gatorne kringstryka, utan ock i bodarne och hemma i husen överlöpa och besvära folk med bettlande, varvid en del vanartige under sken av allmosors begärande ej sällan taga sig tillfälle att genom snatteri och tjuvnad göra skada och olägenhet; alltså och till förekommande av de nu mera än förr här i staden över hand tagne tiggerier, vilka så mycket mindre kunna överses, som den arbetande hopen, utom den tillgång arbetshusinrättningen medförer, även denna årstiden har lägenhet att i trädgårdar och tobaksplantager samt vid byggnader födan ärligen förtjäna, har herr riksrådet och överståthållaren, baron Sparre, genom utfärdad kungörelse under den 3 maj, förnyat de förra i detta ämne utkomne författningar, så att den, som med tiggande på gator, allmänna platser och kyrkogårdar, eller i bodar och i husen beträdes, skall strax upptagas och utan skonsmål försändas till arbete på denna stadens spinnhus och dessutom lida det straff, som dess okynne förtjänar.

Comments are closed.