Det gick vilt till innanför murarna, inte bara männen slogs som stadskrönikan förmäler på 1470-talet. Inte var det bättre två sekel senare. Då var dock murarna som syns på bilden.  rivna. Men då hade nöjeslivet redan spritt sig till kåkstäderna på malmarna. Kåkarna syns här nedanför Brunkebergsåsen i förgrunden.

Slagsmål med eller utan dödlig utgång var vanliga i den lilla staden. Stadskrönikan ger spånnande detaljer. Kvinnor var inte dåliga de heller.
. Avdömda handgemäng 1474-1479- Den 21 maj fick hustru Birgitta plikta 12 mark, därför att hon stuckit sin »huskvinna» i låret. Samma belopp pliktade Margit Andersdotter den 14 juni 1475, därför att hon slog Valborg Olofsdotter, vilken däremot blott »hårdrog» Margit och pliktade sex. Den 31 juli 1476 avdömdes ett liknade mål, ett slagsmål mellan Fröjdenborg och Tyle Margit, för vilket de pliktade 12 mark var. Nästa sammandrabbning avdömdes den 27 november 1476, då Margit Henriksdotter bötade 12 mark, därför att hon stack Anna Magnusdotter genom armen, under det att Anna slapp undan med sex, emedan hon blott hårdragit sin motpart. Däremot fick Elin, herr Laurens Fallandöfvels deja, den 23 juni 1477, betala 12 mark, »ty hon slog Jenis Murmästares hustru». Till samma bötesbelopp dömdes också den 28 juli 1477 Karl Åkares hustru, »ty hon slog en kvinna», men »det gåvo borgmästarne till för Guds skull». Bengt Bältares hustru, som slet doket av en annan bältarhustru, pliktade den 19 juni 1479 blott 6 mark. Mera animerat var ett slagsmål, som avdömdes den i december 1479, mellan fru Fenissa och Olof Svenssons hustru. Den senare hårdrog visserligen blott fru Fenissa och bötade därför 6 mark, men fru Fenissa gav sin antagonist två blånader och ett blodsår, vilka kostade henne 24 mark tillsammans.

Garnisonen i Stockholm tjänsgjorde även som en slags störningsjour. Det fick de skräddargesäller som festade en oktoberkväll år 1660 erfara. Men ingrepp  mot festande ungdomar på den tiden kunde få dödlig utgång! En samtida berättar:

För några dagar sedan är ett stort parlement skett här i staden, i det alla skräddaregesällerna voro församlade till att göra en mästare, eller huru det är, ty jag vet intet rätt grannt. Men när de sutto och gjorde sig lustiga om natten, kom majoren La Schapelle, som kommenderar över soldaterna, som här inlagda äro, och sade, att de skulle hålla inne med deras gästabud, vartill de med spotska ord ha svarat och menade, att ingen kunde förhindra dem att göra sig glada in i deras eget hus, så länge de gjorde ingen emot, och att det var deras privilegium. Därpå har majoren gått efter flera soldater och gått med gevalt i huset och blivit utkörd av skräddarna, vilket så högt har förtrutit honom, att han andra gången har gått åstad själv med en musket i handen och givit fyr på dem, så att fyra skräddare och en underofficer äro döda blivna och en hop sargade. Soldaterna ha ock plundrat i huset. Summa, majoren är i arrest och skräddarna, som netto, äro lösa.

Comments are closed.