Slottet i all sin nya glans. Åtminstone som slottsarkitekten Tessin ursprungligen tänkt sig det. Statyerna på taket blev dock aldrig utförda. Slottet var från början gult, bajsfärgen kom först med Oscar II.

Äntligen blev det dags för kungafamiljen att flytta in i det nya slottet 1753. Då hade bygget pågått sedan slottbranden 1697.

Slottet som ritats av Nicodemus Tessin d.y. var planerat under en tid då Stockholm var huvudstad i en europeisk stormakt. När sedan Karl XII krigat ihjäl stormakten och blivit skjuten 1718 i Halden var landet och staden ruinerade. Slottbygget makade sig därför fram med många uppehåll under ett halvt århundrade. När det äntligen blev dags för inflyttning lämnade en deputation från ständerna över Slottet till kungaparet. Samtidigt utfärdades en skrivelse.

Sedan Deras Kungl. Maj :ter behagat fastställa att den 7 december flytta in uti det nya Kgl. Slottet, ankommo Deras Kungl. Maj :ter samma dag, som var sistlidne lördag ifrån Ulriksdal kl. 1 förmiddagen till berörde slott, varest de blevo nederst vid trappan av Riksens ständers till slottsbyggnaden förordnade deputation i underdånighet emottagne med följande av översten och ridda-ren av Kungl. Svärdsorden, Maurits Klinckowström, hållne tal: »Stormäktigste Allernådigste Konung! Stormäktigsta Allernådigsta Drottning! Riksens ständers till slottsbyggnaden förordnade deputation äger största fägnad däröver, att Eders Kungl. Maj :ter behaga emottaga detta Kgl. Slottet, varvid deputationen använt sin högsta omsorg att till Eders Kungl. Maj :ters höga nöje det bereda, och som Eders Kungl. Maj :ter i dag allernådigst taga detsamma i besittning, så förenar med alla Eder Kungl. Maj:ters trogne undersåtar deputationen sine underdånigste önskningar, att den Allerhögste täcktes i nåder denne Eders Kungl. Maj:ters inflyttning med all ömnog väl-signelse, med all ömnog välgång ock med alla Kungl. Sällheter bekröna, så. för Eders Kungl. Maj:ter, som den höge kgl. familjen. Deputationen, som har den nåden att nedlägga för Eders Kgl. Maj:ter desse underdånigste önskningar, anhåller i djupaste underdånighet att uti Eders Kungl. Maj:ters Nåd få vara innesluten.”

När Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika väl flyttat in återstod årtionden av inredningsarbeten bl a skapade av Jean Eric Rehn. Också Gustav III lät inreda många salar, bl a den bevarade paradsängkammaren där han dog.

 

Comments are closed.