Category

Brott, bråk och upplopp

Category

Norrbro var stadens främsta promenadstråk, men också där herrar jagade prostituerade. Kunderna kallades lejon.

Världens äldsta yrke reglerades hårt av överståthållarämnbetet. Syftet var främst att skydda kunderna från smitta och att inte personer i  ”gosseåldern” skulle värvas. Prostituterade måste också vara väldigt diskreta. 

Prostitutionen accepterades mot slutet av 1800-talet. Prostituerade skulle registreras av polisen och var tvungna att underkasta sig regelbunden hälsokontroll.

Syflisen var utbredd, inte minst bland s k bättre herrar. Kung Oscar I avled i syflis, som han fått av sin hålldam, skådespelerskan Emilie Högqvist. Ännu tiger de flesta historieböcker och biografier om detta. Det var vanligt i hela Europa att just skådespelerskor och dansöser, var mätresser åt rika herrar. Nämnda Emilie Högqvist hade Oscar, redan som kronprins övertagit från den engelske ambassadören lord Litton, som var den som smittade Emilie.

Myndigheterna hade under tidigare århundraden gått betydligt hårdare fram emot ”lösaktiga kvinnor”. De spärrades in i spinnhuset vid Klara Sjö och fick tillverka tyg under slaveri-likande former.

1876 utfärdar överståthållarämbetet en sträng stadga för prostituerade:

§ 2. Såsom prostituerad anses var och en qvinna, som bevisligen idkar skörlevnad såsom yrke. 

§ 3. Var och en prostituerad qvinna vare skyldig att två gånger varje vecka och oftare, om så finnes nödigt, på bestämda dagar och tider infinna sig å byrån för undergående av sundhetsbesiktning därtill hon, i händelse av underlåtenhet att sig självmant anmäla, av Överståthållareämbetet för Polisärenden förständigas, sedan hon vid föregången undersökning blivit om prostitution förvunnen. 

Besiktningarna komma att, såsom hitintills, kostnadsfritt äga rum; dock kan efter omprövande medgivas qvinna, därest hon vill undvika inställelse vid de allmänna besiktningarna, att å annan tid vara å byrån besiktigad, mot erläggande av en krona för varje gång. De härför inflytande medlen uppbäras och redovisas av föreståndaren för polisavdelningen. 

ART. III. Ordningsregler för inskrivna qvinnor. 

Qvinna som sålunda blivit inregistrerad åligger bl. annat 

att föra ett tyst och stilla leverne; 

att icke genom fönsters öppnande eller eljest från sin bostad anropa förbigående personer eller på annat sätt göra sig bemärkt; 

att icke vid antänt ljus visa sig i fönstren, vilka böra vara försedda med luckor, jalusier eller rullgardiner; att icke under någon tid på året vistas utomhus nattetid efter kl.11 ; 

att å gator, torg och allmänna platser visa sig i anständig klädsel och icke genom utmärkande utstyrsel i sin klädedräkt söka ådraga sig uppmärksamhet ;

att icke uppehålla sig å, de allmänna platser af nu omförmälda beskaffenhet, restaurationslokaler, caféer, värdshus eller andra dylika ställen, vilka polismyndigheten förbjudit prostituerad qvinna att besöka ; likasom ock att ej å teatrarna intaga de platser, i avseende å vilka sådant förbud blivit af polismyndigheten meddelat;

 att på föreskrivna tider låta vederbörligen besiktiga sig ; att när tecken förmärkas, som häntyda på smitta, genast anmäla sig till besiktning och icke hålla sig undan eller anlita kvacksalivare ; 

att, efter erhållen remiss till kurhuset, ofördröjligen där inställa sig ; 

att, vid avresa från staden, dagen förut och, vid återkomst, påföljande dag därom å besiktningsbyrån göra anmälan samt icke inflytta i någon ny bostad utan att därtill hava erhållit polisföreståndarens tillåtelse ; samt att icke emottaga besök af personer som uppenbarligen tillhöra gosseåldern.