Gamla Kungsholmsbron syns till vänster i bild. Där är nu SJ:s bangård och Kungsgatans förlängning mot Kungsholmen. Träbroarna var brandfarliga.

Inga facklor på broar och i gatorna på nätterna! Stadens råd utfärdar ett förbud i en tid då det inte fanns någon gatubelysning på 1680-talet.

Alldenstund man förnimmer, huru såsom av ovarsamme människor, så väl över nya Kungsholms- och Ladugårdslands- som Skeppsbron här i staden, brinnande bloss och facklor bäras, varigenom, som man ock av ett och annat exempel har måst förspörja, icke allenast berörde broar samt de därvid liggande farkoster, utan ock både staden och malmen, jämväl vars och ens goda, ställes i fara av brand och eldsvåda, fördenskull vill överståthållaren, tillika med borgmästare och råd härmed hava förbjudit, det ingen sig understår att bära över merberörde broar något sådant brinnande bloss eller fackla, varigenom slik fara och olägenhet kan förorsakas, skolandes den, som mot detta förbud därmed varder beträdd, icke allenast bliva av veder-börande arresterad utan ock med behörigt straff och näpst ihågkommen. Stockholms Rådhus den 1 oktober 1681 

Följande år utsträcktes förbudet till att gälla även gator och gränder.

Härmed varda, så väl alle i gemen som var och en i synnerhet, utan åtskillnad av stånd och värde, allvarligen förbjudne och åtvarnade, det de efter två månaders förlopp ifrån denna dag icke understå sig att bära eller bära låta på gator och gränder i staden eller på malmarne några brinnande bloss eller facklor, utan i dess ställe och till förekommande av den skada och olycka, som därigenom kunde eljest komma att hända, betjäna sig av lyktor, så kärt dem är att undvika det straff, som den, vilken häremot bryter, läser hava att förvänta och undgå. 

Till detta kan läggas att praktiskt taget alla som rörde sig på gatorna på nätterna  med facklor var fulla, vilket givetvis ökade brandrisken.

Comments are closed.