Lösaktig eller kanske tiggande flicka förs till spinnhuset av ”paltar”, som poliser kallades före snutar. 

Att tigga förbjöds definitivt 1801. Tiggarna skulle redan tidigare skickas till spinnhuset på Långholmen eller speciella arbetsanstalter.  Överståthållaren slår till:

Ehuru genom tid efter annan utkomna författningar tiggerier här i staden blivit på det allvarsammaste förbjudna, har dock Överståthållarämbetet måst erfara, det åtskilliga lösa personer, och däribland fabriksarbetare och spinnerskor samt arbetsföra barn, nu mera än förr företagit sig att icke allenast på gatorna utan också i bodar och hemma i husen kringstryka och allmänheten med bettlande besvära, varvid en del vanartiga under sken av allmosors begärande ej sällan taga sig tillfälle att genom snatterier och tjuvnad göra skada och olägenhet. Och har alltså till förekommande av ett slikt självsvåld, vilket så mycket mindre bör överses, som de personer, vilka veta och förmå arbeta, kunna skaffa sig tillgång till förtjänst på de därstädes tillökta arbetshus samt i övrigt genom  Gustavs inrättning för Stockholms stads fattiga arbetare och de på direktionens över samma inrättning föranstaltande försorg numera inom alla församlingar i staden är anlagda sopphus, varest de fattiga och behövande för en ringa betalning undfå en hälsosam och gagnelig föda., vilken inom några församlingar förmedelst invånares frikostighet och därtill gjorda sammanskott även utan all avgift till de mest usla och nödlidande utdelas, blivit i anseende till sina förnödenheter i märkelig måtto hjälpta och understödda, varförutan en annalkande blidare årstid nu snart lämnar tillfälle till erhållande av åtskilliga arbeten, Överståthållarämbetet aktat nödigt att härigenom förnya de i detta ämne före utgångna författningar, så att den, som med tiggande på gator, allmänna platser eller i bodar och husen beträdes, skall strax upptagas och utan skonsmål avstraffas med spö eller ris eller spinnhusarbete, allt efter omständigheterna och som tiggarnas okynne förtjänar, med vilket straff även de föräldrar, som utsända sina barn att tigga, skola beläggas ; bärandes alla från andra ställen ankomna lösa personer genast härifrån förfoga sig var och en till sin födelseort, så kärt dem är att undvika det allvarsamma förfarande, som eljest med dem ofelbart vidtages, såsom ock den eller de, vilka finnas sådana personer hysa, ingalunda skola undgå att med laga böter varda ansedde. 

Comments are closed.