I den snabbt moderniserade storstaden i vardande började tidningar nu komma ut som vände sig till det arbetande folket. Småpojkar som ropade ut tidnngarna ända in på natten blev ett inslag i gatulivet. Claes Lundin berättar:

En interiör från Dagens Nyheters redaktion på 1880-talet. Dagens Nyheter ansågs vända sig till den ”lägre medelklassen”. Länge gick den under de skämtsamma beteckningen ”Madam Andersson” Det anssågs anspela på en enkel kvinna som typläsare. På 1900-talet ville man på folkliga tidningar vända sig till ”Nisse i Bagarmossen”.

Nu är det Stockholms Nyheter som åkarna, torgfruarna och grovarbetarne läsa, och väl även andra, måste man antaga, då upplagan är så stor, men på våra torg och gator ser man ständigt medlemmar af de nämda klasserna studera det bladet. Det tryckes dagligen i 27,000 exemplar, och besöker man redaktionsbyrån och tryckeriet i hörnet av Götgatan och Åsögatan, långt bort från alla andra tidningslokaler, finner man mycket folk under redaktör U. Fredriksons ledning i verksamhet för det lilla bladets utgivande, vilket varje förmiddag sprids över hela hufvudstaden av en stor skara pojkar som på ovan nämda villkor sälja det. Dessa försäljare äro tidigt på morgonen i rörelse. Åtskilliga infinna sig redan innan kl. 5 för att hinna i god tid till från tidningsexpeditionen avlägsna stadsdelar. Det gives försäljare som kunna göra sig en daglig inkomst av ett par kronor, och det säges, att någon till och med bragt denna inkomst upp till fyra kr., d. v. s. att han säljer fyra hundra exemplar. De flesta af dess försäljare äro ännu i skolåldern, och nog händer det väl, att deras skolgång därigenom försummas, ehuru det försäkras att så icke sker. I allmänhet är åldern över tolv år eller åtminstone omkring det året. Kringbärandet av tidningar är liksom all annan kringdrivande försäljning på gatorna ingalunda nyttig i så ung ålder, men de gossar som sälja Stockholms Nyheter driva omkring åtminstone på dagen, under det att aftontidningarnas gatusäljare vistas ute sent om kvällarna. Förhållandet har givit anledning till frågans behandlande i publicistklubben, och utgivaren af Aftonbladet, vilken tidnings försäljande företrädesvis giver minderårige anledning till nattligt kringströvande, har vidtagit stränga åtgärder för att minska farorna för dessa barn samt tillåter inga under tolv år att köpa bladet för återförsäljning. Dessa gossar erhålla. Aftonbladet för tre öre och förtjäna således två på varje sålt exemplar, men det kan nog hända, att de icke kunna avyttra alla exemplaren, varför man ej sällan får sent om kvällarna höra dem bjuda ut tidningen till fyra samt även till tre öre. Aftonbladets spridning genom sådana självständige aftonkolportörer är den ojämförligt största, men även andra aftontidningar säljas på samma sätt, och det händer att man en sen kvällsstund av ett ”Vårt Land, för fem öre”.

Då det visade sig, att Stockholms Nyheter på kort tid gjort så stor lycka, uppstod sommaren 1888 en ny gottköpstidning, Dagen, vilken säljes till samma pris och på likadant sätt, men sannolikt får svårt att tränga ut hr Fredriksons tidning. Huru vida de båda kunna äga en bekymmerfri tillvaro, torde ännu vara för tidigt att avgöra. Det senast uppkomna gottköpsbladet har satt priset till tre öre. Det kallas Morgonbladet och har till redaktör den under märket Chicot bekante humoristiske skriftställaren C. Eneroth. Prenumerationspriset är 5 kr. för år. Bladet vill icke, enligt vad det försäkrar, ställa sig under något särskilt partis fana, men arbeta för varaktigt framåtskridande. 

Comments are closed.