Av resehandboken framgår att resenärer förväntades ha betydligt mer bagage än dagens resenärer. Dessutom varnas för att klä av sig och bada utanför ordentliga badinrättnngar.

Ankomsten till Stockholm. Då, den resande anländer till järnvägsstationen stå stadsbud på perrongen för stationen, och bära sakerna, som finns att taga med ”vagnarna” Lämna edra saker åt ett stadsbud. Gå sedan ut och skaffa er plats  i ert hotells omnibuss och lämna åt hotellets bud ett kvitto på kofferten, om han då, skaffar till rätta i bagagerumet och ombesörjer, att den kommer med omnibussen. Ämnar ni taga in i ett hotell, som ej har omnibuss vid stationen, så tag av droskförmannen, som står på stationstrappan, ett drosknummer. Sök med det i handen upp åkaren, sätt er i vagnen och ge ert stadsbud kvittot på ert bagage, som ni ej har haft i vagnen, och låt honom bära det till ert åkdon. Har ni icke mycket bagage och ej vill åka, så bär stadsbudet era saker till hotellet, ni ämnar bo i. För sitt besvär vid stationen betalas han med 20 – 30 öre enligt er frikostighet. Bär eller drager stadsbudet era saker till er bostad, vare sig denna ligger på norr eller i närmaste stadsdel, så betalas 50 öre för börda som väger från 4 till 25 kilo och 1 krona för börda som väger emellan 25 till 5o kilo. Bor ni i en avlägsen stadsdel, har han rätt att fordra för en mindre börda 75 öre och för en större 1 krona 50 öre. Pockar han på mera, så vänd er till närmaste poliskonstapel, som lär honom taga reson. Tag alltid reda på stadsbudets nummer och glöm det ej!

Bad, både varma och kalla, kunna fås 1 alla hotell. Den som i Stockholm under bar himmel badar i sjö, vik, kanal eller vattendrag eller för sådant ändamål avkläder sig å annat ställe än i en badinrättning eller badsump, som på. stadens och enskilda personers bekostnad blivit anlagda på. vissa stränder och som allmänheten mot en ringa avgift får be-gagna, böte 2 – 20 kronor.

Comments are closed.