Trähusen skulle bort. De styrande förespråkade tegelhus och stentak för brandfarans skull.

Efter på någon tid tillgörendes haver varit mycken oskicklighet uti Stockholms stad med byggningar, så att mest om-kring hela staden haver varit byggt stenhus och trähus allt ihop, desslikes hava ock de stenhus, som i staden äro byggde, varit täckta med svåra och ovaraktiga tak, som mera hava rött och fördärvat husen än dem vid makt hållit, efter som ögonskenligt är, att en stor hop stenhustak av den svårhet och tunga, däruppå varit haver av bräder, mossa, tegelstenar, näver och därovan uppå jord, äro förruttnade och sedan fallna ned i husen och äro på det siste därav bleve fördärvade, är ock ofte stor skada skedd i staden av eld, som är lös vorden uti de trähus, i staden varit hava, så, hava vi (näst Guds allsmäktiges tillhjälp) aktat sådan oskicklighet, skada och farlighet härefter genom dessa efterföljande medel av-skaffa uti så måtto, att alla trähus uti Stockholms stad skola här efter platt avlagda vara, och uti staden igen uppbygges antingen hela husen av sten eller ock ständelverkshus. Och skole samme hus till det minsta vara tre våningar höga, och alla ständelverkshus skole vara utantill med tegelsten betäckta, så att på dem intet trävirke synas skall. Och på det att vådelden icke skall kunna häkta på hustaken, så, hava vi för gott ansett, att alla hus i staden skola härefter täckas antingen med holtegel eller med sådan sten, som elden icke lätteligen kan på-tända. Var ock några hava lust och för-mögenhet till att täcka deras hus med bly eller koppar, då må de det väl göra, och skola sådana jordtak, som tillförne omtalat är, uti Stockholms stad härefter alldeles avlagda vara.

Comments are closed.