Glädje kring vintunnorna på krogen. Fartyget som förmodligen importerat syns utanför.

Vin var en stor importvara på 1500-talet. Öl bryggdes av bryggerier i staden. Staden hade eget vinlager. Brygga hemma var förbjudet p gr av eldfaran. Brända och destillerade drycker hade ännu inte spridit sig till Nordeuropa. Stadskrönikan berättar:

Med vin och andra främmande drycker skall sålunda handlas, att väl egen köpman skall först anamma, vad vi därav kunna behöva, därnäst värt rikes råd, som tillstädes, är, och sedan borgmästare och råd i Stockholm framför alle andra, vilka främmande drycker skola läggas in uti stadens vinkällare, som skole vara besynnerligen två, den ene vid Stortorget och den andre vid Järntorget, på det att allom, som sådane främmande drycker vilja hava, må veterligt vare, var de kunna dem bekomma. Dock skole förbemälte borgmästare och råd och de, som samma vinkällare förestå, sådana främmande drycker utöver deras rätta vård icke uppsätta och utsälja utan såsom tiden är och skäl kan vara. Vilken, som varder beslagen därmed, att han vetandes och viljandes införes till Stockholms stad antingen förskadet och fördärvat vin eller något annat fördärvat gods, evad det helst vara kan, densamme skall hava förverkat under oss och Stockholms stad samma vin eller gods och därtill sex lödiga marker silver.

Och så här kungjorde staden om ölet:

Alle brygghus skola härefter lagas och byggas uti Stockholms stad västan till innanför stadsmuren, och skole sådana brygghus uppmuras, antingen av sten eller av ständelverk uppbyggas och utantill betäckas, så att på dem intet trävirke synas kan, och skole samme brygghus icke vara flera i talet än tio till det mesta. Uti förstäderna på Norr och Söder mal-mar skola ock alla brygghus byggas vid sjön, där som bekvämligt tillfälle kan vara, och skall ingen härefter fördrista sig till att brygga uti sitt eget hus för eldfaras skull, antingen i staden eller i för-städerna, utan allt skall bryggas uti allmänneliga brygghus. Vilken häremot sig understår och fördrister att göra skall för var resa, han det gör, hava för-verkat fyrtio mark.

Comments are closed.